Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

 

 

 • Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a popř. školních prázdnin, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

 

 • Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku a je součástí školy.

 

 • Školní klub je určen pro žáky stupně, kteří nenavštěvují ŠD a žáky 2. stupně.

 

 • Školní družina a školní klub slouží k výchově, vzdělávání, k zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci žáků – organizuje volný čas dětí.
 • Provoz školní družiny je denně od 6 00 do 7 45 a od konce šk. vyučování žáka
  do 16.30 hod.
  Provoz školního klubu je denně od 6 00 do 7 30 hod. a v době přestávek před odpoledním vyučováním.

 

 • Školní družina má pět oddělení, školní družina se naplňuje do počtu 30 žáků denně přítomných.

 

 • Přihláška do školní družiny je závazná. Žáci jsou přijímáni do ŠD na základě žádosti           o přijetí dítěte do ŠD dle rozhodnutí ředitele školy. Při nástupu do ŠD vyplní zákonný zástupce zápisový lístek. Odhlášení dítěte ze ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Rozsah docházky a odchod žáků ze ŠD sdělí rodiče vychovatelkám v zápisovém lístku. Uvolnění žáka dříve, než je uvedeno v tomto lístku, musí být písemně uvedeno v družinovém notýsku žáka.

 

 • Vychovatelka po skončení ranní ŠD převede žáky na vyučování. Po vyučování jsou žáci ŠD se všemi věcmi (aktovka, oblečení …) převedeni pod dohledem vyučujících do šatny školní družiny.

 

 • Do školního klubu přicházejí žáci samostatně.

 

 • Zákonní zástupci jsou informováni o chování žáka a o akcích ve ŠD.

 

 • Žáci se mohou zúčastňovat akcí ŠD a podílet se na denním hodnocení činností.

 

 • Ve školní družině, školním klubu a při doprovodných akcích se žáci chovají ukázněně, dodržují bezpečnost a hygienická pravidla v souladu se školním řádem. Řídí se pokyny vychovatelek. Porušení vnitřního řádu ŠD a ŠK řeší vychovatelka, třídní učitel a vedení školy. O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje vedení školy.
 • Žák, přihlášený do ŠD, je poučen o BOZ a záznam o poučení je uveden v přehledu výchovně vzdělávací práce ŠD jednotlivých oddělení – viz. samostatný podpisový arch.
 • Případné zranění oznámí žák neprodleně vychovatelce. Informace o zranění a způsobu poskytnutí 1. pomoci bude oznámeno zákonnému zástupci.
 • Žák nesmí sám otevírat okna či jinak s nimi manipulovat. Žák nesmí manipulovat s topením. Žák nesmí sám zapínat a vypínat televizi, video a jiné přístroje.
 • Žák je povinen ohlásit pedagogickému pracovníkovi školy situaci, během které je na něj ze strany spolužáků vykonáván nátlak. Žák toto ohlásí i v případě, že je svědkem této situace.

 

 • Školní družina a školní klub využívá ke své činnosti prostory školy, hřiště, školní zahradu a tělocvičnu. Součástí zahrady je pískoviště, trampolína a další hrací prvky – více viz. Provozní řád školní zahrady a hřiště.

 

 • V době od 13 15 do 14 15 jsou žáci školní družiny (v případě příznivého počasí) denně na školním hřišti, zahradě, vycházce nebo na kroužku. Po 14.15 hod. je zajištěn pitný režim z vlastních zdrojů. Po 14.45 hod. dochází k postupnému spojování oddělení.

 

 • S pomůckami a zařízením žáci zacházejí v souladu se školním řádem, dojde-li k poškození pomůcek nebo zařízení, oznámí žák tuto skutečnost vychovatelce.

 

 • Měsíční příspěvek pro žáky 1.st. je stanoven ve výši 120,- Kč, do ŠK je vstup zdarma. Platba se provádí pololetně v online školní pokladně dle instrukcí. V případě nástupu žáka do školní družiny během školního roku bude zákonným zástupcům žáka účtován poplatek za ŠD již od září.

 

 • Případné konzultace vychovatelek se zákonnými zástupci je možné na základě osobní nebo telefonické domluvy.

 

 • Domácí úkoly se ve ŠD nevypracovávají, pouze ve výjimečných případech na žádost rodičů a se souhlasem p. vychovatelky.

 

 • Ve ŠD mají děti stále vypnuté telefony (tablety), viz.školní řád. Pouze v odpoledních hodinách (po návratu z vycházky) mohou mít se souhlasem p. vychovatelky v rámci odpočinkové činnosti zapnutá herní elektronická zařízení.

 

 • Nedostaví-li se rodiče pro dítě do ŠD ve stanoveném čase pro jeho vyzvednutí, je vychovatelka ŠD povinna (dle platných zákonů) po uplynutí lhůty 30 minut od stanoveného času oznámit tuto skutečnost příslušnému odboru sociální péče nebo Policii ČR.

 

 • ŠD je při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí. ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se řídí pokyny vychovatelek ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD, provozními řády  a školního řádu základní školy.

 

 • je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy, školní družiny a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz porušili, a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce žáků.
 • ŠD zajišťuje optimální podmínky pro rozvoj osobnosti dětí, pro jejich učení i komunikaci s ostatními ať už u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo u dětí mimořádně nadaných nebo u dětí, které speciální potřeby nemají. Cíle i záměry zájmového vzdělávání jsou pro všechny děti společné. ŠD plně respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte.

 

V Novém Městě nad Metují

 

Vnitřní řád ŠD má platnost do vydání nové normy. 1.9.2018

Zavřít