Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

 1. Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a popř. školních prázdnin, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce

 2. Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku a je součástí školy. Školní klub je určen pro žáky 1. stupně, kteří nenavštěvují ŠD a žáky 2. stupně.

 3. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, k zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci žáků – organizuje volný čas dětí.

 4. Provoz školní družiny je denně od 6 00 do 7 45 a od konce školního vyučování žáka
  do 16.30 hod.
  Provoz školního klubu je denně od 6 00 do 7 30 hod. a v době přestávek před odpoledním vyučováním.

 5. Školní družina má pět oddělení. Oddělení se naplňují do počtu 30 žáků denně přítomných.

 6. Přihláška do školní družiny je závazná. Žáci jsou přijímáni do ŠD na základě žádosti  o přijetí dítěte do ŠD dle rozhodnutí ředitele školy. Při nástupu do ŠD vyplní zákonný zástupce zápisový lístek. Odhlášení dítěte ze ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Rozsah docházky a odchod žáků ze ŠD sdělí rodiče vychovatelkám v zápisovém lístku. Uvolnění žáka dříve, než je uvedeno v tomto lístku, musí být písemně uvedeno v družinovém notýsku žáka.

 7. Vychovatelka po skončení ranní ŠD převede žáky na vyučování. Po vyučování jsou žáci ŠD se všemi věcmi (aktovka, oblečení …) převedeni pod dohledem vyučujících do šatny školní družiny. Do školního klubu přicházejí žáci samostatně.

 8. Zákonní zástupci jsou informováni o chování žáka a o akcích ve ŠD a ŠK.

 9. Žáci se mohou zúčastňovat akcí ŠD a podílet se na denním hodnocení činností.

 10. Ve školní družině, školním klubu a při doprovodných akcích se žáci chovají ukázněně, dodržují bezpečnost a hygienická pravidla v souladu se školním řádem. Řídí se pokyny vychovatelek. Porušení vnitřního řádu ŠD a ŠK řeší vychovatelka, třídní učitel a ředitel školy.

 11. Žák, přihlášený do ŠD, je poučen o BOZ a záznam o poučení je uveden v přehledu výchovně vzdělávací práce ŠD jednotlivých oddělení – viz. samostatný podpisový arch.

 12. Případné zranění oznámí žák neprodleně vychovatelce. Informace o zranění a způsobu poskytnutí 1. pomoci bude oznámeno zákonnému zástupci.

 13. Žák nesmí sám otevírat okna či jinak s nimi manipulovat. Žák nesmí manipulovat s topením. Žák nesmí sám zapínat a vypínat televizi, video a jiné přístroje.

 14. Žák je povinen ohlásit pedagogickému pracovníkovi školy situaci, během které je na něj ze strany spolužáků vykonáván nátlak. Žák toto ohlásí i v případě, že je svědkem této situace.

 15. Školní družina a školní klub využívá ke své činnosti prostory školy, hřiště, školní zahradu a tělocvičnu. Součástí zahrady je pískoviště, trampolína a další hrací prvky – více viz. „Provozní řád školní zahrady a hřiště“.

 16. V době od 13.30 do 14.30hod. jsou žáci školní družiny (v případě příznivého počasí) denně na školním hřišti, zahradě, vycházce nebo na kroužku. Odpoledne je zajištěn pitný režim z vlastních zdrojů. Po 15 hod. dochází k postupnému spojování oddělení.

 17. S pomůckami a zařízením žáci zacházejí v souladu se školním řádem, dojde-li k poškození pomůcek nebo zařízení, oznámí žák tuto skutečnost vychovatelce.

 18. Měsíční příspěvek pro žáky 1.st. je stanoven ve výši 120,- Kč. Platba se provádí pololetně pouze bezhotovostně na účet školy. Platby jsou evidovány v aplikaci „Školní on-line pokladna“. v on-line školní pokladně dle instrukcí. V případě nástupu žáka do školní družiny během školního roku bude zákonným zástupcům žáka účtován poplatek za ŠD již od září.

 19. Případné konzultace vychovatelek se zákonnými zástupci je možné na základě osobní nebo telefonické domluvy.

 20. Domácí úkoly se ve ŠD nevypracovávají, pouze ve výjimečných případech na žádost rodičů a se souhlasem p. vychovatelky.

 21. Ve ŠD mají děti stále vypnuté telefony (tablety), viz. Školní řád.

 22. Nedostaví-li se rodiče pro dítě do ŠD ve stanoveném čase pro jeho vyzvednutí, je vychovatelka ŠD povinna (dle platných zákonů) po uplynutí lhůty 30 minut od stanoveného času oznámit tuto skutečnost příslušnému Odboru sociálně – právní ochrany dětí nebo Policii ČR.

 23. ŠD je při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí. ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci se řídí pokyny vychovatelek ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD, provozními řády  a školního řádu základní školy.

 24. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a školní družiny. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy, školní družiny a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz porušili, a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce žáků.

 25. Ředitel školy může (po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce) rozhodnout o ukončení zájmového vzdělávání, jestliže:

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz ŠD (např. vulgární chování, opakované pozdní vyzvedávání žáka ze ŠD)

 • zákonný zástupce neuhradí úplatu za zájmové vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady

 • žák závažným způsobem opakovaně porušuje ustanovení tohoto vnitřního řádu (zejména fyzické násilí, hrubost vůči spolužákům, slovní či tělesné šikanování spolužáků nebo zaměstnanců).

 1. Ředitel školy může rozhodnout o podmínečném ukončení zájmového vzdělávání nebo o okamžitém ukončení zájmového vzdělávání.

 2. Jestliže se žák dopustí zvláště hrubých opakovaných slovních a úmyslných fyzických útoků vůči zaměstnancům ŠD a ŠK nebo vůči ostatním žákům, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně – právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 3. ŠD zajišťuje optimální podmínky pro rozvoj osobnosti dětí, pro jejich učení i komunikaci s ostatními ať už u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo u dětí mimořádně nadaných nebo u dětí, které speciální potřeby nemají. Cíle i záměry zájmového vzdělávání jsou pro všechny děti společné. ŠD plně respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte.

 Dne 30.8.2022

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu má platnost do vydání nové normy.

Návratka

Jméno a příjmení žáka:…………………………………………………………………………………………………………………………

Třída:…………………………………

Potvrzují svým podpisem, že jsem se seznámil(a) s VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU při ZŠ Komenského Nové Město nad Metují pro šk. rok 2022/2023.

Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………………………………………………………………

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník