Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2021-2022

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/22
Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
 2. termín: středa 11. května 2022
Termíny pro podávání přihlášek: 

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022

 

Výsledky přijímacího řízení:

a/ obory s talentovou zkouškou  –  od 5. do 15. února 2022 zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů

b/ maturitní obory se stanovenou jednotnou zkouškou – Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám  nejpozději  28. dubna 2022                                                                                     – ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení  Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole

c/ obory bez maturitní zkoušky – ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2022, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala

 

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další kola přijímacího řízení 

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, uchazeč však není omezen v počtu podaných přihlášek,  nekoná se jednotná zkouška,  na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu.

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách: Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník