Školní poradenské pracoviště

  • konzultace o celkovém stavu i individuálních případech
  • tvoříme tým při vyšetřování konkrétních případů – sociálně patologické jevy…
  • příprava plánu besed k aktuálním tématům v oblasti prevence, kariérového poradenství,
  •  tvorby a naplňování IVP
  • sestavení krizového plánu

Složky pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Ilona Rázlová eviduje žáky se specifickými poruchami učení, sestavuje přehled integrovaných žáků na škole pro školní rok připravuje a zajištění vyšetření žáků pro školní rok spolupracuje s PPP, SPC a školní psycholožkou pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů eviduje individuální vzdělávací plány vede profesní orientaci žáků umožňuje maximální dostupnost k informacím o školách a učilištích (burzy škol, letáky, prezentace, beseda pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce v rámci třídních schůzek…) pořádá exkurze…

Přečíst celé

Metodik prevence

Bc. Michaela Novotná sestavuje preventivní program plánuje aktivity zaměřené na prevenci vede si deník metodika prevence, v němž zaznamenává veškeré aktivity spojené s výkonem funkce účastní se setkání metodiků prevence, setkání škol zapojených do preventivního programu realizovaného centrem PP Semiramis z.ú. spolupracuje se školní psycholožkou, organizuje konzultace tvoří projekty spolupracuje na projektech zajišťujících mimořádné dotace pro prevenci spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, okresní metodičkou řeší a eviduje rizikové chování na půdě škol…

Přečíst celé

Speciální pedagog

Mgr. Soňa Novotná, DiS logopedická péče pro žáky školy poradenské práce pro zákonné zástupce žáků speciální pedagogická péče Konzultační hodiny Konzultační hodiny probíhají ve školním klubu den od do pondělí 10:00 11:00 čtvrtek 15:00 16:00 Kontaktní informace Telefon 723 270 643 E-mail sona.novotna@zskom.cz Bc. Michaela Novotná vede intervenční a speciálně pedagogickou péči pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky, u kterých je riziko vzniku speciálních vzdělávacích potřeb poskytuje intervenční, metodické, koordinační a…

Přečíst celé

Školní psycholog

 Mgr. Jiřina Borůvková vykonává konzultační, poradenskou a intervenční činnost provádí diagnostiku, depistáž žáků pečuje o integrované žáky ve škole i mimo ni (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení) individuálně pracuje se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení) poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání konzultuje se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí spolupracuje se zdravotnickými i jinými organizacemi mimo školní zařízení

Přečíst celé

Pedagogický sbor

školní rok 2023-2024 Poradce pro 1. stupeň Mgr. Renata Majerská Ředitel školy Mgr. Vladimír Milt Zástupkyně školy Mgr. Irena Kupková Třídní učitelé 1.A – Mgr. Renata Majerská 1.B – Mgr. Petra Podsedníková 2.A – Mgr. Ivana Králová 2.B – Ing. Adéla Ješinová 3.A – Mgr. Dagmar Remešová 3.B – Mgr. Lenka Tláskalová 4.A  – Mgr. Eva Šefcová 4.B – Mgr. Karolina Prouzová 5.A – Tereza Bartošová 5.B – Mgr. Václav Nýč 6.A – Mgr. Květa Kopecká 6.B…

Přečíst celé
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník