Preventivní program na ZŠ Komenského


Ve školním roce 2017/2018 proběhl díky podpoře Královéhradeckého kraje na naší škole úspěšný program dlouhodobé primární prevence (Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl). Program je cílený na žáky 2. stupně a zaměřuje se především na práci s kolektivem. V každé zapojené třídě proběhla během školního roku dvě setkání, kdy lektorky s žáky aktivně pracovaly na třídních vztazích. Dalšími diskutovanými tématy jsou především zdravý životní styl, životní hodnoty a tolerance. Ve volitelných blocích vyšších ročníků je to pak téma rizikového chování (šikana, intolerance, agresivita, rizikové trávení volného času, problematika závislostí a rizikového sexuálního chování). V letošním roce třídní učitelé zvolili téma šikany a rizikového trávení volného času. Velkým kladem tohoto programu je také aktivní zapojení třídních učitelů, především u 6. ročníků. Třídy si vytváří vlastní pravidla, učí se komunikovat ve skupině, naslouchat si i zdravě se prosadit. Velkým přínosem pro metodika prevence i třídního učitele jsou také konzultace s lektory, které probíhají po každém bloku aktivit. Metodik prevence tak poté může společně s učiteli dále se třídou pracovat.  Cílem naší spolupráce je především budování vztahů mezi spolužáky a třídními učiteli a to v dlouhodobém rozsahu. Proto také ve spolupráci s organizací SEMIRAMIS Z.Ú. nadále pokračujeme.